Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Дипломная работа
Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю


ВУЗ, город:

Мариуполь

Предмет: Литература русская

Дипломная работа по теме:

Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю

Страниц: 59

Автор: Ирина

2006 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв"язків з античністю (Дипломная работа, 2006)

 2. Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості рятувальника МНС (Дипломная работа, 2010)

 3. КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (Курсовая работа, 2012)

  ... .onima – ім’я). Об’єктом дослідження є фразеологізми сучасної англійської мови, у структурі яких ... основні методи та методологічна основа дослідження. В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології, концепт фразеологізму та ...

 4. Ефективність зовнішньоекономічних звязків підприємств: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення (Курсовая работа, 2007)

  ... ідносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме ... ємств, економічна література та нормативно-правові акти. Істотною рисою зовнішньоекономічних зв’язків ...

 5. Категорії сучасного конституціоналізму (, 2011)

  ... – дослідження категорій сучасного конституціоналізму та встановлення особливостей становлення і розвитку українського конституціоналізму. Для досягнення поставленої мети ...

 6. Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе) (Курсовая работа, 2006)

 7. Психологічні особливості та дослідження в психології (Контрольная работа, 2013)

Содержание

Художня і перекладацька спадщина Миколи Зерова під кутом зору її зв'язків з античністю

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. АНТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВА 5

РОЗДІЛ II. ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ М. ЗЕРОВИМ ТВОРІВ РИМСЬКИХ ПОЕТІВ «ЗОЛОТОГО ВІКУ» 19

2.1. Перекладацька діяльність поета як спосіб освоєння римської поезії 19

2.2. Гораціанські мотиви в оригінальній ліриці М. Зерова 34

ВИСНОВКИ 53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 56

Выдержка

РОЗДІЛ І. АНТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВА

Концепція античності Миколи Зерова значною мірою сформувалася як результат вивчення ним історії античного світу, його культури й літератури. На основі глибоких знань ґрунтувалися об'єктивний образ давньої цивілізації, розуміння специфіки її художньої спадщини. У примітках до перекладної частини збірки «Камена» Зеров підкреслював, що широкий читацький загал ще не достатньо добре знайомий з античною літературою, й зокрема з поезією Риму. Супроводжуючи свої переклади античних авторів серйозними науковими коментарями, він намагався заповнити цю нішу.

Як уже зазначалося, у Зерова немає спеціальної праці, присвяченої питанням античної історії чи літератури. Одним із джерел вивчення доробку неокласика як дослідника античності є передмови та коментарі до «Антології римської поезії», декламатора «Слово» та збірки «Камена». Образ античності як історичного та культурного типу простежуються і в оригінальній поетичній творчості.

Особливістю коментарів, та й усієї критичної спадщини Зерова, є те, що, будучи науковими, вони приваблюють як художні творіння. Написані з надзвичайною точністю щодо фактажу, вони «являють» прозору течію урівноваженого мислення, де немає гучного красномовства, ні застійних трафаретних, підгнилих плес" [37; 3 9 — 20]...

Список использованной литературы

1. Антична культура і вітчизняна філософська думка. — К.: Т-во «Знання», 1990. — 48 с.

2. Античность как тип культури. — М.: Наука, 1988. — 333 с.

3. Арват Ф. Іван Франко — теоретик перекладу. — Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1969. — 38 с.

4. Арістотель. Поетика / Пер. Борис Тен. — К.: Мистецтво, 1967. 134 с.

5. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. — М: Мысль,1987. -348 с.

6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М: Искусство,1986. — 444 с.

7. Білецький О.І. Зібрання праць: У 5-ти т. — К.: Наук, думка, 1966. — Т. 5. — 386с.

8. Білоконь С. І. Закоханий у вроді слів. Микола Зеров — доля і книги. -К.:Час, 1990. — 56 с.

9. Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. — Т. 1. — М.: Худ., 1973. — 670 с.

10. Брюховецький В.С. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис. — К.: Рад. письменник, 1990. — 307 с.

11. Вінкельман И. Про художній ідеал прекрасного. — К.: Наук. думка, 1990. — 142 с.

12. Гальчук О.В. Микола Зеров і античність. — К.: Київський інститут «Слов'янський університет», 2000. — 192 с.

13. Грицай М.С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література. -К.: Вища школа, 1989. — 414 с.

14. Гумилев Н. Драматические произведения. Переводы. Статьи. — Л.: Искусство, 1990. — 404 с.

15. Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры // Вопросы философии. — 1963. — № 3.

16. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. — 1988. — № 1.

17. Державин В. Поезія Миколи Зерова і український класицизм // Українське слово: У 4-х томах. — Т. 1. К.: Рось, 1994. — С. 522 -542.

18. Дзюба І.М. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Сучасність. -1996.

19. Драй-Хмара М. Вибране. -К.: Дніпро, 1989. — 542 с.

20. Єфремов С.О. Історія українського письменства. — К.: Феміна, 1995. -688с.

21. 3еров Антологія римської поезії. — Репринт. вид. — К.: Час, 1990. — 64 с.

22. 3ерв М. Камена. — Репринт. вид. — К.: Час, 1990. — 80 с.

23. 3еров М. Твори: У 2-х т. — К.: Дніпро, 1990.

24. 3ілинський О. Духовна генеза першого українського відродження // Європейське Відродження та українська література XIV — XVIII ст. — К.: Наук, думка, 1993. — С. 276 — 300..

25. Ковалів Ю.І. Грані українського менталітету // Слово і час. — 1996. — № 10. -С. 6 — 10.

26. Ковалів Ю.І. Рух естетичної свідомості в українській поезії. Перша половина XX століття (генеза, контекст, література): Дис. д-ра філол. наук: 10.01.01 /Ін-т літ. НАН України. — К., 1995.

27. Кононенко П.П. Українська література: Проблеми розвитку: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1994. -336 с.

28. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. -К.: Вид-во Київського ун-ту, 1971. — 130 с.

29. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. — К.: Вища школа, 1982. -165с.

30. Корж Н.О. «Пам'ятник» Горація у перекладі Зерова // Вісник Харківського університету. — 1971. — № 64. — Філологія. — № 6.

31. Кочур Г.П. Про переклади Миколи Зерова // Всесвіт. — 1963. — № 10.

32. Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. -К.: Наук. думка, 1991. — 156 с.

33. Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII — XIX вв. // Античность как тип культуры. — М: Наука, 1088. — С. 37-56.

34. Наєнко М. К. Українське літературознавство: Школи, напрям, тенденції. — К.: ВІД «Академія», 1997. — 320 с.

35. Неврилий М. "Як обернути рабів в Буйтури? " // Слово і час. — 1997. — №1.

36. Ницше Ф. Сочинения: В 2-х томах. — М: Мысль, 1990. — Т. 1.с. 37.

37. Павличко Д. В. Безсмертний майстер // Зеров М.: Твори: У 2-х т. — К.: Дніпро, 1990. — Т. 1. — С. 14-20.

38. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі. — К.: Либідь, 1997. — 360 с.

39. Петров В. Діячі української культури: 1920 — 1940 рр.: Жертви більшовицького терору. — К.: Воскресіння, 1992. — 80 с.

40. Рильський М.Т. Зеров-поет і перекладач // Зеров М. Твори: В 2-х т. — К.: Дніпро, 1990. — Т. 1. — С. 3-13.

41. Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати, Притчі. Прозові переклади. Листи. — К.: Наук, думка, 1983. — 542 с.

42. Соловей Е.С. Українська філософська лірика. Традиція. Типологія. Поетика: Дис. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Ін-т літ. НАН України. — К., 1992. — 359 с.

43. Стріха М. «Камена» Миколи Зерова: проекція на уесерерівську дійсність 20-х років // Сучасність. — 1996. — № 7 — 8.

44. Темченко Л.В. Український неокласицизм 20-х рр. XX століття: генезис, естетика, поетика: Дис... канд. філол. наук: 10.01.01: Дніпропетровськ, 1997. — 179 с.

45. Тронский И.М. История античной литературы. — М.: Высш. школа, 1083. — 464 с.

46. Філософія: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1994. — 576 с.

47. Франко І.Я. Зібрання творів: В 50-ти томах. — К.: Наук, думка, 1978 -1988.

48. Хвильовий М. Твори: У 2 т. — К.: Дніпро, 1991. — Т. 2. — 925 с.

49. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Тернопіль: Феміна, 1994. — 480 с.

50. Шерех Ю. Легенда про український неокласицизм // Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї. — Нью-Йорк: Пролог, 1964. — С.97-134. Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеологія. — Балтимор-Торонто: «Смолоскип» ім. В.Симоненка 1991. -455 с.

51. Шумило Н. Від соціальних настроїв до літературних (кінець XIX — початок XX ст.) // Слово і час. — 1996. — № 6.

52. Яременко В.В. Українська поезія XVI століття. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 5 — 35.

4 34
RUR 3490


Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх