Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Дипломная работа
Ландшафтный дизайн в Беларуси:история и современность (работа на белорусском языке).


ВУЗ, город:

Минск

Предмет: Искусство и культура

Дипломная работа по теме:

Ландшафтный дизайн в Беларуси:история и современность (работа на белорусском языке).

Страниц: 63

Автор: Ольга

2007 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Разработка методик обучения говорению на английском языке в младшей школе (Курсовая работа, 2011)

  ... ребенок, его внутренний мир, а не сам процесс обучения иностранным языкам. Почему же согласно новым стандартам образования обучение иностранному языку ...

 2. Актуальные проблемы перевода английских аббревиатур и сокращений на русский язык (Дипломная работа, 2009)

  ... определенных условиях (то есть при совпадении эмпирического и речевого опыта носителей «общеупотребительного» языка и «специфического» подъязыка ...

 3. Контрольная работа по английскому языку (Контрольная работа, 2007)

  II. Определите функцию глагола to have в нижеуказанных предложениях Переведите предложения письменно на русский язык. 1. ... make our telegraph message as short as possible. Функция глагола - эквивалент модального глагола для выражения долженствования. Мы ...

 4. Использование приемов театрализации во внеклассной работе по иностранному языку в специальной школе (Курсовая работа, 2011)

  ... способствует улучшению качества их знаний, повышает интерес к изучению иностранного языка. Участие в кружковой работе развивает ... , воспитательных и развивающих целей обучения. Участие во внеклассной работе способствует раскрепощению и развитию ...

 5. Методика подготовки студентов педагогических вузов к внеклассной работе по английскому языку (Дипломная работа, 2007)

  ... процессе их профессиональной подготов-ки в вузе. Большое влияние на становление учителя иностранного языка в про-цессе его подготовки ...

 6. Использование групповой работы на уроках географии (Дипломная работа, 2012)

  ... настоящего исследования является групповая форма работы как педагогическая технология. Предметом исследования - особенности групповой работы на уроках географии. Цель исследования - определить особенности групповой работы и разработать ...

 7. Дизайн-проект зоны отдыха на Ледовом озере в г. Мурманске (Дипломная работа, 2010)

  ... Ледового озера в г. Мурманске. Проектом предусматривается создание многофункциональной зоны ... и т.д. Планировочная структура Октябрьского округа характеризуется плотностью и ... Ледовое озеро расположено почти в центре города, между Кольским проспектом и ...

Содержание

Уводзіны 3

Глава 1. Ландшафтны дызайн у Беларусі: гістарычны аспект. 7

1.1 Гістарыяграфія ландшафтнага дызайну. 7

1.2 Гістарычныя традыцыі ландшафтнага дызайну

на Беларусі. 13

1.3 Беларускі ландшафтны дызайн

у ХХ-пачатку ХХІ ст. ст. 20

Глава 2. Методыка выкладання ландшафтнага дызайну

ў школе. 24

2.1 Станаўленне школы дызайна ў Беларусі. 24

2.2 Урокі ландшафтнага дызайну адзін са сродкаў

арганізацыі вучэбнай дзейнасці школьнікаў. 30

2.3 Інфармацыйныя тэхналогіі на ўроках ландшафтнага

дызайну. 37

2.4 Асаблівасці выкарыстання гістарычнай сядзібы

у дзейнасці устаноў адукацыі. 41

Заключэнне 44

Дадатак 52

Спіс выкарыстанай літаратуры 61

Выдержка

Уводзіны

Буйныя змяненні, якія адбыліся ў прадметнай аздобленасці чалавечага існавання у канцы ХХ пачатку ХХI ст.ст., зяўляюцца важнейшымі паказчыкамі развіцця дызайну, невычэрпнай разнастайнасці яго феноменаў і актыўнага щздзеяння на чалавека. Значнасць сучаснага сацыяльнага прагрэса шмат у чым абумоўленая дасягненнямі дызайну. Гэта акалічнасць якасна змяняе ролю дызайна у сучасным грамадстве і, разам з тым, ускладняе, пашырае дызайнерскую дзейнасць, паглыбляючы яе сацыяльны сэнс. [13, c. 5]

Неабходнасць культуралагічнага асэнсавання феномена ландшафтнага дызайну у значнай ступені абумоўлена яго роляй у гісторыі культуры і сучаснасці, таму што дызайн зяўляецца формай планавання асноўных сацыяльна-анталагічных вымярэнняў жыцця чалавека.

Развіццё садова-паркавага мастацтва вызначаецца сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі і філасофска-светаўспрымальнымі поглядамі, таму ў старажытных парках знайшлі сваё адлюстраванне асаблівасці той або іншай эпохі уклад жыцця, ідэі, эстэтычныя перакананні. Сядзібна-паркавыя ансамблі Беларусі арыгінальная форма творчай дзейнасці мясцовых, рускіх і замежных дойлідаў. Яны ўяўляюцть сабой высокамастацкую рэалізацыяю прагрэсіўных творчых планіровачных ідэй, якія развіваліся ў агульнаеўрапейскім садова-паркавым мастацтве. З беларускімі сядзібамі звязаныя імёны такіх выбітных дзеячоў і прдстаўнікоў літаратуры і мастацтва, як Ф. Багушэвіч, В. Ваньковіч, А. Гараўскі, Г. Грушвіцкі, М. Ельскі, Т. Касцюшка, С. Манюшка, А. Міцкевіч, А. Нарушэвіч, Ю. Нямцовіч, М. К. Агінскі, Э. Ажэшка, Н. Орда, І. Рэпін, Ф. Рушчыц, Г. Сенкевіч.

На жаль многія з помнікаў садова-паркавага мастацтва страчаныя назаўсёды, але тое, што засталося наступным пакаленням, зўляецца класічнай спадчынай, якая мае вялікае навучнае, практычнае, эстэтычнае, выхаваўчае значэнне. [18, c. 30].

Здавалася б, гісторыю развіцця ландшафтнага дызайну на Беларусі неабходна было б пачынаць з ХХ ст., бо менавіта ў гэты час зяўляецца ўласна само азначэнне ландшафтны дызайн. Аднак нашыя продкі ведалі аб гэтай сферы чалавечай дзейнасці задоўга да ХХ стагоддзя.

Тут маюцца на ўвазе шматлікія сядзібы і паркі, якія раскіданыя сёння па ўсёй Беларусі. і пачынаць вывучэнне заяўленай тэмы без асэнсавання гістарычнага вопыту продкаў у дадзенай галіне мастацтва, на наш погляд, бессэнсоўна. Менавіта таму і было прынята рашэнне аб уключэнні ў дадзеную працу апісання менавіта беларускіх сядзіб і паркаў розных гістарычных эпох як найбольш ранніх помнікаў ландшафтнага дызайну на Беларусі.

Абектам даследвання у працы зяўляецца прадметна-прасторавае асяроддзе ландшафтнага дызайну, асаблівасці яго арганізацыі ў культуры.

Прадметам даследвання зяўляецца гісторыя развіцця ландшафтнага дызайну ў Беларусі, а таксама асноўныя накрырункі і метады выкладання дадзенай дысцыпліны.

Мэта працы: разгледзець ландшафтны дызайн як функцыянальную сістэму, якая арганізоўвае частку духоўнай і матэрыяльнай прасторы белорусаў.

Задачы работы:

— разгледзець сацыяльную ролю і асаблівасці функцыянавання ландшафтнага дызайну ў культуры;

— прасачыць станаўленне ландшафтнага дызайну ў нашай краіне;

— вызначыць асноўныя накірункі развіцця тэорыі выкладання дадзенай дысцыпліны.

У працы прымяняліся кагнітыўны падыход да даследавання ландшафтнага дызайну, які дазваляе выдзяліць яго асноўныя сутнасныя характаыстыкі, вызначыць перыдя станаўлення і развіцця ландшафтнага дызайна, яго ролю ва ўмовах дэтэрмінацыі чалавечай жыццядзейнасці.

Дызайн як предмет даследвання змяняе навуковую дысцыпліну, якая яго вывучае. На змену тэорыі мастацтва прыходзіць тэорыя і гісторыя культуры, што ўзбагачае тэрміналагічны апарат і метадалогію даследчыка.

Навуковая навізна даследвання вызначаеццау наступным:

1) выяўленыя сацыяльная роля і асаблівасці ландшафтнага дызайна ў гісторыі культуры Беларусі;

2) паказана станаўленне ландшафтнага дызайна;

3) выяўленыя асноўныя тэндэнцыі ў выкладанні дысцыпліны ландшафтны дызайн.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону:

1. Важнасць даследвання ландшафтнага дызайна як сацыяльнай зявы абумоўленая тым, што ён утрымлівае ў сабя уплыў не толькі рынкавай канюктуры, але і асаблівасці дзяржаўнай ідэалогыі, палітыкі, нацыянальнай культуры, регіянальных прыродных умоў. Ландшафтны дызайн узнік на перасячэнні трох сэнсавых абласцей, трох тыпыў культурных дзеянняў: мастацтва, масавай прамвсловай вытворчасці і штодзённай свядомасці.

2. Ландшафтны дызайн односіцца да невыяўленчых прасторавых мастацтваў. Прасторавае мастацтва наогул глыбока умацавана ў матэрыяльную культуру, змыкаецца з практычнай дзейнасцю па фарміраванню прадметна-прасторавага асяроддзя.

3. Неабходнасць увядзення новых формаў арганізацыі подрыхтоўкі ландшафтных дызайнераў у Беларусі назіраецца ўжо даўно. Актуальнасць дадзенай праблемы сёння расце ў сувязі з інтэнсіўнымі змяненнямі як у самой прафесійнай дызайн-дзейнасці, так і ў жыцці сучаснага грамадства.

Навукова-практычная значнасць даследвання заключаецца ў тым, што яе палажэнні, абагульненні, вывады могуць быць выкарыстаныя ў навукрвых даследваннях ландшафтнага дызайна як спосаба арганізацыі прадметна-прасторавага асяроддзя у кантэксце тэорыі і гісторыі культуры. Матэрыялы працы могуць быць выкарыстаныя і ў навучальных курсах па тэорыі і гісторыі ландшафтнага дызайна, культуралогыі, падрыхтоўцы праграмы адмысловых спецкурсаў і факультатываў у школе.

Вызначыўшы ландшафтны дызайн як сферу спецыфічнай творчай дзейнасці, накіраванай на форміраванне прадметна-прасторавага асяроддзя грамадства сродкамі лндшафтнай архітэктуры і дызайна, можна адакладніць межы гэтай дзейнасці шляхам тыпалогіі абектаў, вызначэння актуальных задач і асноўных метадаў. Нягледзячы на тое, што ў вобласці ландшафтнага дызайну дамінуюць эстэтычны і кампазіцыйны аспекты, подыходзіць да пастаўленых пытанняў неабходна з сучасных навуковых пунктаў гледжання, разглядаць яго абекты цэласна, сістэмна. [28, c. 26]

Абекты ландшафтнага дызайну гэта тыя элементы прадметна-прасторавага асяроддзя, стварэнне якіх абумоўлена пераважна ландшафтнымі дадзенымі. Не менш істотна і адваротнае. Абекты ландшафтнага дызайну гэта тыя прадметна-прасторавыя элементы, якія якасна ўплываюць на фарміраванне архітэктурна-ландшафтнага асяроддзя. [40, c. 18]

Па суадносінах элементаў і характару сувязяў у сістэме прыроднаештучнае мложна выдзяліць наступныя групфы абектаў:

прыродныя элементы прадметна-прасторавага асяроддзя, да якіх творча толькі дакранулася рука чалавека (стрыжаныя або сфарміраваныя зялёныя загарадкі і скульптуры, фрагменты апрацаванага натуральнага рэльефа, декоратыўна аформленая натуральная крыніца);

абекты, у якіх прыродныя і натуральныя дызайнерскія элементы раўназначныя (дрэва з лавай-абмежавальнікам і кратамі, якія ахоўваюць карнявую сістэму ад вытаптавання;кветкі ў вазах, кашпо або кантэйнерах і інш.);

абекты, рашэнне якіх падказанае ландшафтнай сітуацыяй і ўключэнне іх у ландшафт істотна ўплывае на яго якасныя характарыстыкі, у тым ліку кампазіцыйную пабудову фрагментаў архітэктурна-ландшафтнага асяроддзя (скульптура).

Глава 1. Ландшафтны дызайн у Беларусі: гістарычны аспект.

1.1 Гістарыяграфія ландшафтнага дызайну.

Культурна-гістарычнае значэнне паркавых комплексаў, мэтазгоднасць іх вывучэння і дзяржаўнай аховы адзначаліся яшчэ ў даследваннях

П.М. Красавіцкага (1925), У.У. Адамава (1925), Я. Троськай (1926). З 30-х гадоў у рэспубліцы пачалася праца па інвентарызацыі сядзібных паркаў (Георгіеўскі, 1925, 1931; Новікаў, 1933). Гэтая праца працягвалася і пазней (Іванова. 1952, Антыпаў, Вакула, 1967; Шкутко, 1970 і інш.).

Падчас будаўніцтва шэрагу сядзіб, кампазіцыйныя ўзаемасувязі з абектамі архітэктуры разглядаліся ў розных працах па горадабудаўніцтву (Сергачоў, 1972; Ткачоў, 1977; Чантурыя, 1977, 1986; Сычеа, 1982; Якiмовiч, 1978, 1984а-г; Багласаў, 1984; і др.). Кароткія звесткі аб старажытных сядзібах утрымліваюць у сабе таксама слоўнікі, спадарожнікі, энцыклапедычныя і іншыя выданні. Некаторыя паведамленні, якія тычацца ў асноўным функцыянавання помешчыцкіх сядзіб, прыводзяцца ў перыядычных, у асноўным польскіх, ілюстраваныхчасопісах: «Dziennik Wilenski» (1815 1819), «Tygodnik Ilustrowany» (18621910), «Ktosy» (18691889), «Biesiada Literacka» (18991906), «Zycie I sztuka» (18991904), «Swiat» (19091914), «Ziemia» (19101912), «Rwartalnik Litewski» (19101911), «Столица и усадьба» (19131916). З 1967 г. паркі Беларусі вывучае А.Т. Федарук. [4, c. 53].

Зразумець доўгi шлях станаўлення і развiцця ў Беларусi ландшафтнага дойлiдства дапамагаюць iнвентары, падымныя мястэчак. Матэрыялы гэтых крынiц за стагодазе дазволілi вызначыць характэрныя рысы i асаблiвасцi сядзiбнага дойлiдства ад двара да рэнесанснага ансамбля.

Список использованной литературы

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Абрамова М. Проектно-дизайнерская деятельность в образовании. Мн., 2001.

2. Антипов В.Г. Парки Белоруссии. Мн., 1975.

3. Архитектурная композиция садов и парков. // под общ. ред. Вергунова А.П. М., 1980.

4. Баразна М.Р. Беларускі дызайн у святле мастацкай крытыкі. // Беларускі дызайн: вопыт і перспектывы адукацыі. Матэрыялы 1-й рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. г. Мінск, 9-10 снежня 2003 г. Мн., 2004.

5. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование. М... 1991.

6. Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 1 // пад рэд. Касцюка М. і інш. Мн., 2000.

7. Залеская Л.С., Микуліна Е.М. Ландшафтная архитектура. М., 1979.

8. Залесье бывшая родовая усадьба Огинских. Мн., 2003.

9. Иванова Л.В., Костич Т.Ф., кукуня О.Г. Барокко и классицизм усадьбы Залесье. // Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі Гістарычныя сядзібы Беларусі: стан і перспектывы. 4-5 верасня 2003 г., в. Залессе. Мн., 2003.

10. Кантор К.М. Правда о дизайне. М., 1996.

11. Ковешникова Н.А. Дизайн. История и теория. М., 2005.

12. Конышева Н. М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы дизайнообразования: Учеб. пособ. М., 1999.

13. Краснобородкина А.Г. Дизайн как способ организации предметно-пространственной среды в культуре ХХ. // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата культурологи. Нижневартовск, 2004.

14. Ленсу Я.Ю. Дизайнерская школа Беларуси: история и современность. // Инновационные образовательные технологии, 2007, № 4.

15. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: Учебник для вузов СПб., 2004.

16. Митрахович С.С. Особенности использования исторической усадьбы в деятельности учреждений образования. // Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі Гістарычныя сядзібы Беларусі: стан і перспектывы. 4-5 верасня 2003 г., в. Залессе. Мн., 2003.

17. Налівайка Л.Д. Мастацкае жыццё беларусі 1920-х гадоў // Зборнік выступленняў на навуковай канфэрэнцыі, прысвечанай 75-годдзю мастацкай школы. Віцебск, 1994.

18. Несцярчук Л.М. Сучасны стан і ход рэабілітацыі гістарычных сядзіб Берасцейшчыны. // Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі Гістарычныя сядзібы Беларусі: стан і перспектывы. 4-5 верасня 2003 г., в. Залессе. Мн., 2003.

19. Николаевская З.А. Водоёмы в ландшафте парка. М., 1963.

20. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М., 2003.

21. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей // под ред. П. Н. Пидкасистого. М., 1998.

22. Подготовка дизайнеров за рубежом // Труды ВНИИТЭ. Сер. Техническая эстетика; Вып. 50. М., 1986.

23. Потаев Г.А. Рекреационные ландшафты. Охрана и формирование.Мн., 1996.

24. Рацкевич К. Трава и камни у дома. // Белгазета от 06.11.2001, № 23.

25. Родичкин И.Д. Проектирование современных загородных парков. Киев, 1981.

26. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов СПб., 2006.

27. Степанов В. М., Лапина О. А., Макаровская А. П. Организация единого воспитательного пространства в инновационной школе. М., 2000.

28. Сычёва А.В. Архитектурно-ландшафтная среда. Вопросы охраны и формирования. Мн., 1982.

29. Сычёва А.В., Титова Н.П. Ландшафтный дизайн. Эстетика деталей городской среды. Мн., 1984.

30. Федарук А.Т. Сядзібна-паркавае долідства беларусі: гістарычны аспект і сучасны стан. // Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі Гістарычныя сядзібы Беларусі: стан і перспектывы. 4-5 верасня 2003 г., в. Залессе. Мн., 2003.

31. Федорова З.С. Архитектурно-декоративные элементы в садово-парковом искусстве. М., 1980.

32. Федорук А.Т. Садово-парковое искусство Белоруссии. Мн., 1989.

33. Федорук А.Т. Старинные усадьбы Берестейщины. Мн., 2004.

34. Хан-Магометов С. О. Пионеры советского дизайна. М., 1995.

35. Харитонов А. В. Дизайн среды. М., 1998

36. Чантурия В.А. Памятники архитектуры и градостроительств Белоруссии. Мн... 1986.

37. Чернышев О.В. Проблемы дизайна в контексте трансформации культурного наследия Беларуси. // Беларускі дызайн: вопыт і перспектывы адукацыі. Матэрыялы 1-й рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. г. Мінск, 9-10 снежня 2003 г. Мн., 2004.

38. Чернышев О.В. Становление многоступенчатой системы подготовки дизайнеров в Беларуси. // Беларускі дызайн: вопыт і перспектывы адукацыі. Матэрыялы 1-й рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. г. Мінск, 9-10 снежня 2003 г. Мн., 2004.

39. Шамшур В.В. Казімір Малевіч іі агітацыйна-масавае мастацтва ў віцебску (канец 10-х пачатак 20-х г.г. ХХ ст.). // Зборнік выступленняў на навуковай канфэрэнцыі, прысвечанай 75-годдзю мастацкай школы. Віцебск, 1994.

40. Шарангович К.П. Общехудожественные дисциплины в подготовке дизайнеров: место, роль и специфика. // Беларускі дызайн: вопыт і перспектывы адукацыі. Матэрыялы 1-й рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. г. Мінск, 9-10 снежня 2003 г. Мн., 2004.

41. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. СПб, 2004.

42. http://svyatavit.iatp.by/

43. http://radzima.org/

3 79
RUR 3490

Книги для самоподготовки по теме "Ландшафтный дизайн в Беларуси:история и современность (работа на белорусском языке)." - Дипломная работа

Возвращенная молодость ; Голубая книга ; Перед восходом солнца
Возвращенная молодость ; Голубая книга ; Перед восходом солнца
1988

ISBN

Шахнаме
Шахнаме
1965

ISBN

Самоубийство
Самоубийство
2013

ISBN 5170078129,9785170078127

Статьи по теме для самостоятельной работы

Алексей Немерюк глава Департамента торговли: Последние пять - шесть лет уличная еда активно развивается в Москве - Комсомольская Правда - Казань

Алексей Немерюк глава Департамента торговли: Последние пять - шесть лет уличная еда активно развивается в Москве - Комсомольская Правда - Казань

Если после публикации вы перестанете видеть данный комментарий, то это значит что ваша жалоба не одинока: мы скрываем проблемный материал. Ваши сообщения будут опубликованы только после проверки их модератором. Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:. — Оскорбление или уничижение России, ее символов и первых лиц. — Личных оскорблений или проявлений неуважения в адрес авторов... далееКарта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх