Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Контрольная работа
Екологічні кризи України


ВУЗ, город:

Украина

Предмет: Экология

Контрольная работа по теме:

Екологічні кризи України

Страниц: 20

Автор: Павел

2011 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Фінансування охорони здоровья України (Дипломная работа, 2011)

 2. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (Курсовая работа, 2009)

 3. Бюджетна система України (Курсовая работа, 2011)

 4. Значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в (Курсовая работа, 2006)

  ... І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва 41.1. «Архіви України ... роках» 131.3. «Архіви України в 1990 роках» .. 161.4. «Архіви України в 2000 роках» . 18ІІ. Українська архівна ...

 5. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ (Дипломная работа, 2005)

  ... проаналізувати процес формування системи органів місцевої влади і управління в Українській Народній ... іонування системи органів місцевої влади і управління, складають три великих групи історичних і правознавчих наукових досліджень ...

 6. Фонд президентів України (Курсовая работа, 2006)

 7. Види компетенційних спорів, що розглядаються в адміністративних судах України (Дипломная работа, 2010)

  ... спору про компетенцію….61.2.Елементи компетенційного спору ...152. Види спорів між суб’єктами ... їни, за суб’єктним складом….31 2.1 Спори між органами виконавчої влади одного рівня ...

Содержание

Вступ — 3 с.

1. Причини екологічної кризи в Україні — 4 с.

2. Проблеми забруднення ґрунтів в Україні — 8 с.

3. Забруднення води в Україні — 10 с.

4. Забруднення атмосфери в Україні — 12 с.

5. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС — 15 с.

Висновки — 18 с.

Список літератури — 20 с.

Выдержка

Екологічні кризи України.

Вступ 

Україна, як і кожен її регіон, має своє, характерне лише для неї обличчя, 

яке визначається природою, рельєфом, ґрунтами, рослинністю, ріками та озерами. 

Природа впливає на господарську діяльність і світогляд людей, їхні вірування, 

звичаї, традиції і побут. З нею пов'язані різні ритуали, повір'я і численні 

свята, наприклад, русалії, Зелені свята, Івана Купала та інші. Культуру будь 

— якого народу, в тому числі й українців, не можна зрозуміти, не звертаючись 

до історії розвитку його взаємин з природою — єдиним і незамінним джерелом матеріальних і духовних благ. 

Колись наші пращури жили в повній гармонії з природою і складали її невід'ємну частину. У пращурів існував культ природи і її обожнювання. Навіть дерева і трави вони сприймали як щось живе. Предки — язичники поклонялися Сонцю, Місяцю, Вогню, Воді, Вітру, Грому і Блискавці та іншим стихійним силам природи. Віками діди — прадіди обожнювали рідну землю, поливали її не лише потом, а й кров'ю, берегли ниви як зіницю ока. Впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки, поява нових технологій, енергоджерел і матеріалів призвели до революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має суперечливий характер.

У ньому переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування і т. ін. З іншого — забруднюється природне середовище, знищуються ліси, посилюється ерозія ґрунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий шар землі, погіршується стан здоров'я людей тощо. .

Сучасна екологічна ситуація складалась стихійно в ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб. Людина досягла висот сучасної цивілізації завдяки тому, що постійно змінювала природу у відповідності зі своїми цілями. Люди досягали цілей, на які розраховували, але одержували наслідки, яких не чекали. 

Науково-технічна революція змінює стосунки людини з природою, створює нові умови її існування, помітно впливає на спосіб її життя і праці. Використовуючи сучасні засоби виробництва, людство впливає на природу в планетарному масштабі. Різке збільшення масштабів такого впливу загострило проблему передбачення наслідків людської діяльності. Екологічне прогнозування стало необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії суспільства і природи. Тому важливо мати еколого-економічну оцінку науково-технічного прогресу. Ця суперечливість пов'язана з нерівномірністю розвитку різних галузей виробництва, науки і техніки. Подальше вдосконалення техніки має здійснюватись із врахуванням її негативного впливу на стан природного середовища. В умовах структурної перебудови економіки України, заміни застарілої техніки і технології новими відкриваються широкі можливості для помітного зменшення негативного впливу виробничої діяльності на природу. .

1.Причини екологічної кризи в Україні 

У сучасній екологічній ситуації важливо при оцінці економічної ефективності науково-технічного прогресу враховувати екологічні наслідки впровадження нової техніки, проводити комплексні еколого-економічні експертизи нової техніки. Такій експертизі мають підлягати не тільки створені техніка і технології, а й технічні ідеї, розробки, проекти нових технічних засобів. Саме під цим кутом зору розглянемо стан навколишнього середовища в Україні. 

Україна здобула статус незалежної держави і вступила в новий історичний період свого розвитку. За природними умовами вона є однією з багатих країн світу, що дає підстави з оптимізмом дивитися у майбутнє. Територія України займає площу 60355 тис га. Близько 95% її території — рівнинна частина, а на долю гірських систем Карпат та Криму припадає лише 5%. Ліси займають 19% її території. 

Разом з тим Україна є однією з найбільш неблагополучних в екологічному відношенні країн Європи. Чого варта лише одна ЧАЕС! Це — результат непродуманої і екологічно необгрунтованої господарської діяльності керівних структур колишнього СРСР. Адже економіка України формувалась без урахування об'єктивних потреб та інтересів її народу, в той час як фінансування природоохоронних заходів здійснювалось за залишковим принципом. Внаслідок цього її економіка перенасичена хімічними, металургійними та гірничорудними виробництвами із застарілими технологіями і значним руйнівним впливом на навколишнє середовище. 

Деформована галузева структура виробництва спричинила деформовану його територіальну організацію. Виникли гігантські центри надмірного зосередження промисловості, що характеризуються високим антропогенним впливом на природне середовище. Це насамперед Донбас і Придніпров'я — найбільш забруднені регіони в Європі. 

Географічне положення України сприятливе у природно-ресурсному відношенні. За різноманітністю і багатством мінерально-сировинної бази Україна може забезпечити збалансований розвиток базових галузей промисловості і агропромислового комплексу. Україна виробляє близько 5% світового обсягу мінеральної сировини. На її території розвідано близько 8 тис. родовищ майже 90 видів корисних копалин. Потребують промислового освоєння такі нові види мінеральної сировини, як золото, поліметали, деякі рідкісні метали (літій, скандій та ін.), алуніти, флюорити, абразивна сировина, апатити, фосфорити, цеоліти. Багато родовищ залягають у вигідних географічних і еколого-економічних умовах, що підвищує їхню цінність. 

За запасами окремих корисних копалин Україна випереджає такі розвинуті країни, як США, Канаду, Англію, Німеччину та інші. Це ставить її в ряд країн, які при дбайливому ставленні до своїх надр можуть в основному забезпечити свої потреби за рахунок власної сировини і вийти для її реалізації на міжнародний рівень. 

Список использованной литературы

. Дорогунцов С.І. та ін. Екологія: Навч. — метод. посібник для самостійн. вивчення дисциплін. Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 152с.;

2. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А. Информационная экология. — Ч.1. — СПб.: Нормед-Издат, 1998. — 201с.;

3. Білявський. Основи екології, 2006;

4. Радьо Т. Динаміка Землі та глобальні екологічні проблеми. — «Основа», 2003.

— 256 c;

5. Джигерей В. Основи екології та охорони навколишнього середовища. — «Афіша», 2001. — 272с.;

6. Назарук М. Основи екології та соціоекології. — «Афіша», 2000. — 256 с.;

7. Апостолюк С.О. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів. — «Основа», 2005. — 272 с.;

8. Величко О., Зеркалов Д. Контроль забруднення довкілля. — «Основа», 2002.

— 256 с.;

9. Дедю І. Енциклопедія з екології. — Кишинів, 2000;

10. Друзюк С. А., Терлецький В.К. та ін. Основи екології. Навчальний посібник. Л., 2008;

11. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології, — К.: МАУП, 2000. — 238 с.;

12. Шепель О. П'ять надзвичайно гострих екологічних проблем України. Народна правда, 2007

3 91
RUR 350

Книги для самоподготовки по теме "Екологічні кризи України" - Контрольная работа

Ukrainian journal of abstracts
Ukrainian journal of abstracts
2013

ISBNКарта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх