Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Не успеваешь написать работу? Поможем!

Пример: Курсовая работа
Внутрішньовиробниче планування на підприємстві й напрямки його вдосконалення


ВУЗ, город:

КЭИ КНЭУ (Кривой Рог)

Предмет: Экономика предприятия

Курсовая работа по теме:

Внутрішньовиробниче планування на підприємстві й напрямки його вдосконалення

Страниц: 50

Автор: lamborghinna

2007 год

5 85
RUR 1490
Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Планування збуту продукції Економічний аналіз стану об’єкта дослідження (Курсовая работа, 2010)

  ... і підприємства спочатку складається саме план збуту для кожного найменування продукцii, потiм складається план товарних запасiв ... ів підприємства), а саме: розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства і розроблення основних ...

 2. Ефективність зовнішньоекономічних звязків підприємств: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення (Курсовая работа, 2007)

  ... ідносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме ... ємств, економічна література та нормативно-правові акти. Істотною рисою зовнішньоекономічних зв’язків ...

 3. Культура і якість торговельного обслуговування населення- критерії оцінкикомерційної діяльності торгівлі. (Курсовая работа, 2012)

 4. Инвентаризация на предприятиях общественного питания (Курсовая работа, 2009)

 5. Облік розрахунків з покупцями та замовниками в ДП «Агро-Коблево» Березанського району (Курсовая работа, 2010)

 6. Лізинг, як форма оновлення матеріально - технічної бази підприємства (Курсовая работа, 2011)

  ... ж сутність лізингу, які його природа та потенціал, принципи та організац ... та переваг, закладених в лізинговій системі, дозволить широко використовувати його в практичній підпри ... зингу 1.1. Історія лізингу Окремі дослідники стверджують, що лізинг ...

 7. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність (Курсовая работа, 2011)

  ... капіталу. Джерело капіталу Сума, тис.грн Структура капіталу, % На поч. року На кінець року На поч. року ... всього обсягу позикового капіталу), що є позитивним явищем для підприємства і зменшує залежність перед кредитодавцями. Негативним ...

Содержание

ЗМІСТ стор.

Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні засади визначення внутрішньовиробничого планування, його роль і значення в діяльності підприємства 6

1.1. Сутність внутрішньовиробничого планування, його роль і значення для підприємства 6

1.2. Види внутрішньовиробничих планів та принципи їх розробки 8

1.3. Класифікація норм і нормативів планів підприємства, особливості організації планової роботи 11

Розділ 2. Методологічні основи внутрішньовиробничого планування на підприємстві 17

2.1. Методи внутрішньовиробничого планування, їх характеристика та особливості застосування 17

2.2. Планування виробничої програми та її ресурсне обґрунтування, особливості планування витрат і порядок фінансового планування в межах внутрішньовиробничого плану підприємства 20

2.3. Аналіз резервів поліпшення показників внутрішньо-

виробничих планів 24

Розділ 3. Аналітична оцінка ефективності внутрішньовиробничого планування у ВАТ ІнГЗК та напрямки його поліпшення 28

3.1. Характеристика діяльності ВАТ ІнГЗК та особливості організації планової роботи на підприємстві 28

3.2. Аналіз основних показників внутрішньовиробничого

плану комбінату 32

3.3. Напрямки удосконалення внутрішньовиробничого планування на підприємстві та їх практична реалізація в умовах діяльності ВАТ ІнГЗК 36

Висновки 42

Список використаної літератури 45

Додатки 47

Выдержка

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність внутрішньовиробничого планування, його роль і значення для підприємства

Внутрішньогосподарське планування займає вагоме місце у вільній ринковій економіці. Воно дозволяє поєднувати в загальній економічній системі інтереси держави, окремих підприємств, корпорацій чи фірм і домашніх господарств. В країнах з розвинутими ринковими відносинами основною задачею державного регулювання є підтримання рівноважного стану економіки, забезпечення економічного зростання і підвищення якості життя населення. Внутрішньовиробниче планування також направлене на розвиток виробництва матеріальних благ, задоволення різноманітних потреб людей і отримання доходу (прибутку). 

Внутрішнє планування, хоча й органічно поєднане із зовнішнім, є більш вірогідним і значною мірою формалізованим, оскільки стосується роботи підрозділів, які утворюють єдину виробничу систему і мають між собою усталені технологічні зв’язки. Складна система внутрішньо коопераційних зв’язків між основними підрозділами, основними і допоміжними, вплив кон’юнктури ринку через зміну попиту на продукцію підприємства, цін на продукцію та фактори виробництва ставлять високі вимоги до організації внутрішнього планування.

Воно має бути гнучким, придатним до оперативної реакції на зміни загальних планових показників та умов діяльності підприємства..

Зміст внутрішніх планів залежить від вибраної схеми внутрішнього економічного управління, передусім від ступеня економічної самостійності підрозділів. Для підрозділів внутрішньої кооперації, особливо за умов технологічної їх спеціалізації, основними розділами плану є план виробництва і план витрат. Більш широкою є сфера планування предметно спеціалізованих підрозділів, що виготовляють продукцію як для внутрішніх потреб, так і для поставки на ринок, мають статус центрів прибутку і суб’єктів ринку. Орієнтовний склад планів підрозділів підприємства показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Приблизний склад розділів плану структурних виробничих одиниць підприємства

Важливою особливістю внутрішніх планів є їх орієнтація на вирішення тактичних завдань в межах короткострокового періоду (року). Довгострокові (перспективні) плани стратегічного розвитку розробляються і реалізуються на рівні підприємства.

Для внутрішньо коопераційних підрозділів, діяльність яких не виходить за межі підприємства, основний акцент робиться на поточні плани виробництва і витрат. Що стосується кадрів і організаційно-технічного розвитку, то ці напрямки за своєю суттю потребують стратегічних рішень і плануються на рівні підприємства з адресним розподілом заходів по його структурних одиницях.

Між внутрішньогосподарським плануванням і державним регулюванням існує механізм економічної взаємодії, заснований на ринкових відносинах, рівновазі попиту і пропозиції.

Внутрішньофірмове планування являється складовою частиною ринкової системи, її основним саморегулятором. .

1.2. Види внутрішньовиробничих планів та принципи їх розробки

Всі види внутрішньовиробничого планування можуть бути систематизовані за такими основними класифікаційними ознаками, як зміст планів, рівень управління, методи обґрунтування, час дії, сфера застосування, стадії розробки, ступінь точності тощо.

1. За змістом планів слід виділяти такі:

— техніко-економічні;

— оперативно-виробничі;

— організаційно-технічні;

— соціально-трудові;

— постачальницько-збутові;

— фінансово-інвестиційні;

— бізнес-планування тощо.

2. За рівнем управління залежно від кількості лінійних ланок на підприємстві прийнято розрізняти такі види внутрішньогосподарського планування, як фірмове, корпоративне, заводське чи інші системи планів, що відносяться до вищої управлінської ланки або в цілому до всієї господарської організації.

3. За методом обґрунтування в сучасному виробництві знаходять застосування наступні системи внутрішньовиробничого планування:

— ринкове;

Список использованной литературы

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України Про підприємства в Україні від 27.03.1991 року №887 ХІІ зі змінами та доповненнями // Дебет-Кредит. 2000. — №16. С. 18-27.

2. Закон України Про власність від 07.02.1991 р. №697 ХІІ зі змінами та доповненнями // Дебет-Кредит. 2000. — №16. С. 5-11.

3. Аврашков Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В. и др. Экономика предприятия 2-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. С. 581-611.

4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навч. посібник. Львів: Сподом, 2000. 212с.

5. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства. Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Житомир: ЖІТІ, 2000. 152с.

6. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного пердприятия: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 1998. С.230-252.

7. Економічний аналіз. Навч. посібник. / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. К.: КНЕУ, 2001. С. 170-204.

8. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навч. посібник. / Під ред. В.О. Мец. К.: Вища школа, 2003. 278с.

9. Економіка підприємств. / За ред. В.П. Вихруща, П.С. Харіва. Тернопіль, 1995. 203с.

10. Экономика предприятия. Учебник. / Под ред. проф. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 180-208.

11. Экономика предприятия. Учебник. / Под. ред. А. Добрынина. П.: Интерком, 1999. 448с.

12. Економіка виробничого підприємства. Навч. посібник. / За ред. Й.М. Петровича. К.: Т-во Знання, КОО, 2002. 405с.

13. Економіка підприємства. Структурно-логічний навч. посібник. / За ред. Д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2001. 457с.

14. Економіка підприємств. Навч. посібник. / За ред. П.С. Харіва. Тернопіль: Економічна думка, 2000. С. 326-342.

15. Економіка підприємства. Навч. посібник. / За ред. А.В. Шегди. К.: Знання-Прес, 2001. 335с.

16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. / К.: Т-во Знання, КОО, 2000. 378с.

17. Петрович Й.М., Будіщев І.О., Устинова І.Г. та ін. Економіка виробничого підприємства. Навч. посібник. / Львів: Оксарт, 1996. 416с.

18. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.: КНЕУ, 2000. 528с.

19. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навч. посібник. / К.: Вікар, 2002. 176с.

20. Экономические результаты деятельности предприятий: 1-й квартал 2001 года // Бизнес. 2001. — №20. С. 41.

21. Ефимова О.В. Анализ собственного капитала (Финансовый анализ) // Бухгалтерский учет. 1999. — №1. С. 95.

22. Закон про прибуток: аналіз змін // Головбух. 2003. — №5 (додаток №2). С. 54-56.

23. Звіт про фінансові результати // Все про бухгалтерський облік. 2003. — №3. С. 12.

24. Лобанов О. Взаємозвязок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України. 2000. — №24. С. 23-27.

25. Матвєєва В. Внесено зміни до порядку складання кошторисів бюджетними установами // Податки та бухгалтерський облік. 2003. — №25. С. 38.

26. Мякота В. Облікова політика підприємства // Податки та бухгалтерський облік: Спецвипуск. 2004. №2. С. 2-14.

27. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України. 2001. — №1. С. 61-66.

4 87
RUR 1490


Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх