Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Курсовая работа
Значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в


ВУЗ, город:

ЧНУ

Предмет: Книговедение

Курсовая работа по теме:

Значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в

Страниц: 31

Автор: Andrey

2006 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ (Дипломная работа, 2005)

  ... проаналізувати процес формування системи органів місцевої влади і управління в Українській Народній ... іонування системи органів місцевої влади і управління, складають три великих групи історичних і правознавчих наукових досліджень ...

 2. Фонд президентів України (Курсовая работа, 2006)

 3. Теорія держави та права України (Курсовая работа, 2011)

 4. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (Курсовая работа, 2009)

 5. Бюджетна система України (Курсовая работа, 2011)

 6. Категорії сучасного конституціоналізму (, 2011)

  ... – дослідження категорій сучасного конституціоналізму та встановлення особливостей становлення і розвитку українського конституціоналізму. Для досягнення поставленої мети ...

 7. Політико-правова природа громадянства (, 2011)

Содержание

Значення спеціальних фахових видань для розвитку кожної галузі важко переоцінити. Періодичним виданням в Україні, що висвітлює питання теорії й практики архівної справи, розрахованих на працівників архівних установ, дослідників у галузі архівознавства, являється науково-практичний журнал «Архіви України», заснований в 1947 р. під назвою «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР».

Актуальність теми курсової роботи обумовлена важливим значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства.

Курсова робота підготовлена на основі виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Серед опрацьованих джерел слід виділити довідкові видання, навчальні посібники, публікації у фахових періодичних виданнях та знайдені матеріали на Веб сайті Держкомархіву України.

Мета курсової роботи визначається важливістю дослідження публікацій на сторінках журналу «Архіви України», які висвітлюють питання архівознавства.

Завдання курсової роботи обумовленні її метою:

— виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи, систематизувати та логічно структурувати матеріал;

— дослідити історію виходу журналу «Архіви України» та матеріал надрукований на сторінках цього видання;

— охарактеризувати періоди виходу журналу «Архіви України» та публікації української архівної періодики, що являється вагомою складовою джерельної бази історії архівної справи та архівознавства.

Обєктом дослідження для даної курсової роботи є журнал «Архіви України».

Предметом дослідження є питання архівознавства на сторінках журналу «Архіви України».

Методика дослідження обумовлена обєктом і предметом курсової роботи. В основі робота написана з використанням методу аналізу виявленої інформації та її узагальнення.

Теоретична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про історію виходу журналу «Архіви України», його періодизації.

Зроблено спробу дослідити значення журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва.

Практична цінність полягає у набутті автором курсової роботи практичних навичок і вмінь з інформаційного пошуку, аналітико-синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації.

Дана курсова робота може поповнити комплекс науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Архівознавство», як для студентів Державної академії керівників кадрів культури і мистецтв, так і для студентів училища культури спеціальностей «Бібліотечна справа» та «Діловодство»..

Студентська робота обумовлена логікою розгляду теми і складається з двох розділів.

І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва

1.1. «Архіви України в 1947—1970 роках»

1.2. «Архіви України в 1970—1980 роках»

1.3. «Архіви України в 1990-х роках»

1.4. «Архіви України в 2000-х роках»

IІ. Українська архівна періодика: поняття та періодизація

Вступ до курсової роботи формує її сприйняття, висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

Висновок

На підставі цілісного дослідження спеціальних галузевих архівних видань, зокрема журналу «Архіви України» можна зробити висновок, що публікації архівної періодики є вагомою складовою джерельної бази історії архівної справи та архівознавства. Важливе значення архівної періодики полягає насамперед у тому, що вона виступає носієм офіційної галузевої інформації, фіксує теоретичні здобутки архівознавства, виконує функції «підручника з архівної справи», широко висвітлює різноманітні події архівного будівництва. Характерною ознакою архівної періодики є професіоналізм, тобто відповідальність напрямків і змісту видань професійним запитам і потребам архівних установ.

При виконанні курсової роботи проаналізовано науково-практичний журнал «Архіви України» та висвітлення на його сторінках архівознавства. Охарактеризовано періоди виходу журналу «Архіви України».

Кількість рубрик, порівняно з попередніми десятиріччями, загалом збільшилася, розширилася тематика видання, хоч не обійшлося без певних втрат. Так, наприкінці 1990-х рр. у зв'язку з проблемами якісного друку зникла рубрика "З фондів ЦЦКФФА України'', яка завжди прикрашала видання.

Від 2000-го р. у зв'язку з виодом «Вісника Держкомархіву» профіль часопису «Архіви України» дещо змінився. Відповідаючи загалом своєму статусові — науково-практичного журналу, він, між тим, набув інших ознак. Зросла кількість проблемних статей, матеріалів дискусійного характеру, приділяється значно більше уваги інформативності видання, чого вдалося домогтися, зокрема, шляхом вміщення оглядових публікацій (по фондах, у тому числі родових та родинних, колекціях і т. д.), запровадження постійної підрубрики під назвою «Зарубіжні архівні часописи публікують», статей про діяльність таких специфічних одиниць системи архівних установ України, як інститути рукопису та архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, зарубіжних архівних установ, заходи, здійснювані в рамках MPA, тощо.

Выдержка

Вступ 2

І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва

1.1. «Архіви України в 1947—1970 роках» 6

1.2. «Архіви України в 1970—1980 роках» 13

1.3. «Архіви України в 1990 роках» ... 16

1.4. «Архіви України в 2000 роках» . 18

ІІ. Українська архівна періодика: поняття та періодизація ... 21

Висновок . 29

Список літератури . 30

Додатки 32

Список использованной литературы

1. Архівні установи України: довідник/ Редкол. Онищенко О.С., Р.Я. Пиріг (співголови) та ін. К., 2000. -260с.

2. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник /Редкол. Р.Я.Пиріг (відпов. ред...) та ін. Вип І. Архівоособа. К., 1999. 328с

3. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник /Редкол.:Р.Я.Пиріг (голова) та ін. Вип...3: Джерелознавчі дисципліни. К., 2001. -576с.

4. Батюк А.А., Бутич М.І. «Архіви України»: бібліографічний покажчик змісту, 1947—1970р.р. К., 1999. -188с («Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки», вип...3)

5. Боряк Г. Архіви серце інформаційного поля // УК. -2005. -№37. 26 лютого. С.10

6. Аршавчик М.Я. Преса періодична// Джерелознавство історії України: Довідник /Редкол.: М.Я.Варшавчик (голова) та ін. К., 1998. С.120-122.

7. Видання державних архівних установ України 1925 2000р.р.: Бібліографічний покажчик. К., 2001. -160с.

8. Всесоюзна нарада керівних працівників і спеціалістів архівних установ // Архіви України. -1986. -№3. С. 3-11

9. Гудзенко П.П. Шаталіна Є.П. По сторінках бюлетеня «Архіви України» // Український історичний журнал. 1980. — №7. С. 65-77..

10. 200-й номер «Архівів України» // Архіви України. 1986. — №6 С. 3-11

Фіалко В. «Архівам України — 20 років». 1967. №3 С.91.

11. Кисельова А. Веб-сайт Державного комітету України: історія, реалії, перспективи // Архіви України. 2003. — №46. С. 122-129.

12. Матяш І.Б. До історії створення і реорганізації журналу «Архівна справа» // Питання історії, історіографії, джерелознавства Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць. Вип. Г. К. Чернівці, 1997. С.296-303.

13. Матяш І. «Найпотрібніший підручник для всіх архівних робітників» (українська архівна періодика 20-30-х років) // Студія з архівної справи та та документознавства. 1996. Т.1 с. 30-42

14. Матяш І.Б. Українська архівна періодика // Джерелознавство історії України: Довідник / Редкол М.Я. Варшавчик (гол.) та ін. К., 1998. С. 140-141.

15. Матяш І.Б. Українська архівна періодика // 1920—1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія. К., 1999. 480 с.

16. Матяш І.Б. Українська архівна періодика в бібліотечному вимірі// Бібліотечний вісник. 1999. — №6. с. 31-42.

17. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. Ред... І.Б. Матяш та К.І. Климової. К.: Видав.дім «КМ Академія», 2002. С. 520-527.

18. Покажчик матеріалів, видрукуваних в «Архівах України» 2003 року // Архіви України. 2003. — №4-6. с. 329-330.

19. Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000—2005 рр. // Бібліотечний вісник. 1999. — №6. с. 2-3.

20. Україна. Закон «Про національний архівний фонд і архівні установи» // Голос України. 1994. — №18. 29 січня. с. 5-7.

3 1
RUR 1490


Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх