Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Контрольная работа
Задачі математична статистика


ВУЗ, город:

НТУУ

Предмет: Статистика

Контрольная работа по теме:

Задачі математична статистика

Страниц: 15

Автор: Tatiana

2006 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Система показателей статистики кредита. Его роль а процессе распределения и перераспределения денежных потоков. (Реферат, 2009)

  ... управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов. Банковская статистика ...

 2. Статистика кредита (Реферат, 2009)

  ... уровень банковской системы представлен прежде всего широкой сетью коммерческих банков, обеспечивающих кредитно-расчетное обслуживание субъектов хозяйственной жизни. Банк - коммерческое учреждение ...

 3. Понятие правовой статистики. Ее предмет, метод, задачи. (Контрольная работа, 2012)

  ... методов, которыми располагает правовая статистика. Целью работы является: изучение понятие правовой статистики, ее предмета, метода и задач. В соответствии с целью задачи работы: - рассмотреть понятия правовой статистики ...

 4. Статистика (Учебник, 2003)

  ... больших чисел; статистическая совокупность; единица совокупности; признак; вариация; статистический показатель; оперативно-технический учет; бухгалтерский учет; статистический учёт; задачи органов государственной статистики и ведомственной ...

 5. Экономическая статистика (Учебник, 2004)

  ... ; единица сово-купности; признак; вариация; статистический показатель; оперативно-технический учет; бухгалтерский учет; статисти-ческий учет; задачи органов государственной статистики и ведомственной ...

 6. Контрольная работа по статистике (Контрольная работа, 2007)

  ... млн.рублей. 2. По каждой группе и по всей совокупности определите:число предприятий, объем продукции, среднегодовую ...

 7. Статистический анализ туризма. (Курсовая работа, 2007)

  ... услуги проживания, питания и туристско-экскурсионные услуги. Санаторно-курортные организации и организации отдыха ... отдыха, спортивного и познавательного туризма. Основным показателем развития рекреационной сети является плотность рекреационных ...

Содержание

7.6.1. На підприємстві, де кількість працівників складає 1000 осіб, було проведено вибіркове обстеження працівників. Методом випадкового безповторного відбору було відібрано 50 осіб. Результати обстеження наступні:

Таблиця 7.6.1

Вік працівників (років) до ЗО 30-40 40-50 50-60 старше 60

Кількість працівників 8 22 10 6 4

З імовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться середній вік працівників підприємства.

7.6.2. Для вивчення продуктивності праці токарів на машинобудівельному підприємстві було проведено 10% вибіркове обстеження 100 працівників методом випадкового безповторного відбору. В результаті обстеження отримано дані про витрати часу на обробку однієї деталі:

Таблиця 7.6.2

Час обробки однієї деталі (хвилин) 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

Кількість працівників 2 8 24 50 12 4

З імовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться середній час обробки однієї деталі токарями підприємства.

7.6.3. За результатами контрольної перевірки податковими службами 400 бізнесових структур 140 з перевірених у податконих деклараціях .за минулий рік вказали не всі доходи, які підлягають оподаткуванню.

Визначте частку бізнесових структур, які приховують частину доходів від сплати податків, та довірчі межі частки з імовірністю 0,954.

Чи погоджуються вибіркові дані з твердженням, що 40% бізнесових структур не сплачують податків у повному обсязі?

7.6.4. Для встановлення середнього .піку 50 тис. читачів бібліотек необхідно провести вибірку з читацьких карток методом механічного підбору. Попередньо встановлено, що середнє квадратичне відхилення віку читачів дорівнює 10 років. Визначити необхідний обсяг вибірки за умови, що з імовірністю 0,954 похибка вибірки буде не більше двох років.

7.6.5. Для визначення середнього розміру вкладу певної категорії вкладників у банк міста, де кількість вкладників становить 5000, необхідно провести вибірку рахунків методом механічного відбору. Попередньо встановлено, що середнє квадратичне відхилення розмірів внесків становить 120грн.

Визначити необхідний обсяг вибірки за умови, що з імовірністю 0,954 похибка вибірки не перевищить 10 гри.

7.6.6. Хімічний аналіз 10 партій молока дав такі показники кислотності (у градусах Тернера): 18; 21; 17; 19; 20; 23; 16; 22; 24; 21.

Визначте:

а) середній рівень кислотності молока та граничну похибку вибірки для середньої з імовірністю 0,95; б) частку молока, що відповідає стандартові (не більше 21), та похибку вибірки для частки з імовірністю 0,95;

в) скільки партій молока необхідно перевірити, щоб похибка вибірки для частки нестандартного молока зменшилась у два рази?

7.6.7. З різних вагонів вугілля, яке надійшло на електростанцію, з метою визначення його зольності взято 100 проб. Результати аналізу такі:

Таблиця 7.6.1

Зольність, % до 14 14- 16 16- 18 18-20 20 і більше Разом

Кількість проб 8 17 36 25 14 100

Визначте:

а) середню зольність вугілля та довірчий інтервал для се- J редньої з імовірністю 0,954; б) з тією ж імовірністю визначте довірчий інтервал частки; вугілля, зольність якого менша 16% .

7.6.8. У місті за допомогою методу випадкового повторного відбору планується визначити чисельність дітей.

Яким повинен бути обсяг вибірки для того, щоб з імовірністю 0,997 похибка вибірки не перевищувала 1,0 особи, якщо на основі попередніх обстежень відомо, що дисперсія дорівнює 9,0.

7.6.9. Результати вибіркового обстеження 100 домогосподарств характеризуються наведеними в таблиці даними.

Для кожного показника визначте відносну похибку вибірки з імовірністю 0,954, порівняйте їх, зробіть висновки.

Таблиця 7.6.4

Показник Середній рівень Коефіцієнт варіації, %

Середня кількість членів домо-господарства, осіб 3,1 35

Середня кількість працюючих, осіб 2,2 ЗО

Місячний середній доход на члена сім'ї, гр. од. 131 52

Розмір житлової площі на члена сім'ї, м2 7,0 66

Споживання хліба, кг/людину 80 18

7.6.10. У місті планується визначити середній розмір сім'ї методом випадкового повторного відбору. Яким повинен бути обсяг вибірки, щоб з ймовірністю 0,954 похибка вибірки не перевищувала 0,5 особи, якщо на основі попередніх обстежень свідомо, що дисперсія дорівнює 2,25?

7.6.11. На підприємстві необхідно провести вибіркове обстеження працівників методом випадкового повторного відбору для визначення середньої заробітної плати. Якою повинен бути обсяг вибірки, щоб з імовірністю 0,997 похибка вибірки не перевищувала 30 грн, якщо на основі попередніх обстежень Свідомо, що дисперсія дорівнює 144.

Выдержка

РОЗВЯЗОК:

Для знаходження середнього віку працівників складемо таблицю:

Вік працівників, років Кількість працівників,

1 до 30 8 25 200 231,04 1848,32

2 30 40 22 35 770 27,04 594,88

3 40 50 10 45 450 23,04 230,4

4 50 60 6 55 330 219,04 1314,24

5 старше 60 4 65 260 615,04 2460,16

50 2010 6448

Cередній вік працівника знаходимо по формулі:

Визначаємо похибку вибірки:

Значення визначаємо по таблиці розподілу Лапласа:,

виправлене середнє квадратичне відхилення:

Межі:

Таким чином, з імовірністю 99,7% можна сказати, що середній вік працівника буде знаходитись в межах від 35 років до 45 років.

4 29
RUR 800

Книги для самоподготовки по теме "Задачі математична статистика" - Контрольная работа

Елементи комп’ютерного моделювання
Елементи комп’ютерного моделювання

ISBN 9662087036,9789662087031

Доповиди Академиï наук Украïнськоï РСР.
Доповиди Академиï наук Украïнськоï РСР.
1992

ISBN

Litopys knyh
Litopys knyh
1998

ISBN

Украинский математический журнал
Украинский математический журнал
2013

ISBN

Litopys z͡hurnalʹnykh stateĭ
Litopys z͡hurnalʹnykh stateĭ
2013

ISBN

Zvit pro dii͡alʹnistʹ Nat͡sionalʹnoï akademiï nauk Ukraïny u ... rot͡si
Zvit pro dii͡alʹnistʹ Nat͡sionalʹnoï akademiï nauk Ukraïny u ... rot͡si
1998

ISBN

Статьи по теме для самостоятельной работы

Вітаємо з 50-річчям завідувача кафедри менеджменту РДГУ Тараса Микитина - ОГО

Вітаємо з 50-річчям завідувача кафедри менеджменту РДГУ Тараса Микитина - ОГО

28 квітня відзначає 50-річчя улюблений викладач не одного покоління студентів Рівненського державного гуманітарного університету, знаний і шанований, до слова, і у рівненському “воднику”, завідувач кафедри менеджменту РДГУ кандидат технічних наук... З Тарасом МИКИТИНИМ, завідувачем кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, ми зустрілись біля аудиторії 90 (зараз... далее

Приватну шахту будують десять років - Голос України

Приватну шахту будують десять років - Голос України

Промислові запаси вугілля восьми Червоноградських шахт на Львівщині сягають 100 мільйонів тонн. Поруч із ними ще один перспективний вугільний район — Любельське та Тяглівське родовища із запасами майже 800 мільйонів тонн. Про що каже статистика. Спочатку простенька математична задача, яку пропонує нам розв’язати технічний директор державного підприємства «Львіввугілля» Олег Акімов. Ми купували... далее

4 та 17 школи Вінниці увійшли в рейтинг кращих 50 шкіл України - Моя Вінниця

4 та 17 школи Вінниці увійшли в рейтинг кращих 50 шкіл України - Моя Вінниця

При підготовці рейтингу «Фокус» проаналізував результати зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) більше 12 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів. Перше місце в рейтингу зайняв Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер». У столичному ліцеї найбільша кількість випускників, що набрали на зовнішньому тестуванні високі бали, а 14 учнів показали максимальний результат. Другий рядок рейтингу зайняв... далее

Пенсійний фонд: хіба ревуть воли, як ясла повні? - Економічна правда

Пенсійний фонд: хіба ревуть воли, як ясла повні? - Економічна правда

нями країну облетіла звістка: дефіцит Пенсійного фонду України на кінець першого кварталу 2010 року складе 29,8 мільярда гривень, а голову установи Олексія Зарудного одним з перших кадрових рішень нового уряду звільнено за "незадовільний стан... Більш того, як заявив прес-секретар прем'єр-міністра, розглядається можливість передачі матеріалів стосовно діяльності колишнього голови Пенсійного... далееКарта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх