Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Оперативная помощь в написании работы

Пример: Дипломная работа
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ


ВУЗ, город:

ДонНУ (Донецк)

Предмет: Филология

Дипломная работа по теме:

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Страниц: 83

Автор: Ирина

2007 год

Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

 1. Особливості перекладу юридичної термінології з англійської мови на українську (Дипломная работа, 2005)

 2. Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки (Курсовая работа, 2007)

 3. Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань (Курсовая работа, 2005)

 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ (Дипломная работа, 2005)

  ... проаналізувати процес формування системи органів місцевої влади і управління в Українській Народній ... іонування системи органів місцевої влади і управління, складають три великих групи історичних і правознавчих наукових досліджень ...

 5. Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе) (Курсовая работа, 2006)

 6. Значенням журналу «Архіви України» у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства в Україні в (Курсовая работа, 2006)

  ... І. Журнал «Архіви України» та його роль у вирішенні питань архівного будівництва 41.1. «Архіви України ... роках» 131.3. «Архіви України в 1990 роках» .. 161.4. «Архіви України в 2000 роках» . 18ІІ. Українська архівна ...

 7. Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах (Курсовая работа, 2005)

Содержание

Розділ 1.Особливості текстів економічної тематики6

1.1.Види текстів економічної тематики...6

1.2.Економічна термінологія... ...10

1.2.1.Значення перекладу для розвитку економіки... 10

1.2.2.Поняття терміну та терміносистеми.11

1.2.3.Види економічних термінів та особливості економічної

термінології...17

Висновки до Розділу 124

Розділ 2.Переклад текстів економічної тематики ...26

2.1.Види трансформацій, які використовуються при перекладі текстів

економічної тематики26

2.2. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми перекла-

ду текстів економічної тематики .35

Висновки до Розділу 242

Загальні висновки...43

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Выдержка

З моменту отримання Україною незалежності розпочався новий етап розвитку її історії, а також розвитку її міжнародних звязків. Стрімко зріс інтерес до економіки нашої країни. Україна намагається вступити до Всесвітньої організації Торгівлі та отримати членство в ЄС. А для досягнення цього необхідним є вивчення економічної ситуації в Україні, визначення її проблем та знаходження шляхів їх вирішення. Цьому допомагає по-перше розширення звязків з іншими країнами, а по-друге залучення спеціалістів економістів з-за кордону для участі в міжнародних економічних конференціях та симпозіумах. А для налагодження щільного обміну інформацією та досвідом необхідне здійснення багатомовних письмових та усних перекладів.

В вересні 2006 року на базі Маріупольського державного гуманітарного університету відбулася міжнародна конференція на теми економіки та екології. В ній приймали участь спеціалісти з Греції, Кіпру, Італії та Англії. Виступи учасників перекладались на новогрецьку, англійську та українську мови. Це свідчить про необхідність перекладачам вільно володіти не тільки загальновживаною, але й тематичною лексикою. Необхідним є проведення дослідження особливостей перекладу текстів економічної тематики з новогрецької мови на українську і навпаки, систематизації цих знань, а також вивчення особливостей економічної термінології.

Всі вищезазначені фактори пояснюють актуальність проведення даного дослідження...

Список использованной литературы

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие

по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. —

СПб.: Союз, 2001. 288 с.

2. Алимов В.В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной комму-

никации. М.: УРСС, 2005. 160 с.

3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка.

М.: Книга, 1979. 175 с.

4. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Юнити, 1985. 156 с.

5. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода.

— М.: Наука, 1975. 256 с.

6. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание. М.: Владос, 1994. 338 с.

7. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві: Ме-

тодологічні питання мовознавства. К.: Артек, 1976. 286 с.

8. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на ангий-

ский. М.: УРАО, 1998. 208 с.

9. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М.: Владос, 1990.

— 324 с.

10. Вихристюк Л.С. Вступ до перекладознавства. Алчевськ: ДГМІ, 2001.

176 с.

11. Войтович Я. Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу// Вісник

Національного університету «Львівська Політехника». Проблеми українсь-

кої термінології. Л.: Ліга-Прес, 1995. 154 с.

12. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М.: Книга, 1987. 216 с.

13. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова. К.: Аб-

рис, 1981. 206 с.

14. Денисова С.П. Типологія категорій лексичної семантики. К.: ВЦ Академія,

1996. 303 с.

15. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні

та соціолінгвістичні аспекти. К.: Академія, 2000. 218 с.

16. Жлуктенко Ю.О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження.

Нариси з контрастивної лінгвістики. К.: Либідь, 1979. 158 с.

17. Журавлёва Т.А. Конспект лекций по курсу: «Основные проблемы теории и

практики перевода». Донецк: АООТ Донецкий торговый дом «Донбасс»,

1998. 87 с.

18. Зверигенцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М.: Старт, 1982.

196 с.

19. Зорина Н.Д. Обучение аннотированию и реферированию иностранной ли-

тературы по специальности в неязыковом ВУЗе. М.: Мир, 1973. 123 с.

20. Иванова Л.М. Методы лингвистических исследований. М.: Владос,

1995. 187 с.

21. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Издательство Союз,

2001. 320 с.

22. Карабан В.И. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Грама-

тичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми.

— Вінниця: Наукова Книга, 2002. 564 с.

23. Квитко І.С. Загальне мовознавство. К.: Знання, 1976. 231 с.

24. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної

думки. К.: Либідь, 1985. 386 с.

25. Кодухов В.И. Общее языкознание. М.: Просвещение, 1974. 228 с.

26. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Наука, 1978. 235 с.

27. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М.: Наука, 1984. 209 с.

28. Корнеева М.С. Пособие по реферированию и аннотированию научных текс-

тов. М.: изд. МГУ, 1983. 49 с.

29. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.: Академія, 2000. 368 с.

30. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. К.: Академія, 1999. 288 с.

31. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М.: Международ-

ные отношения, 1976. 176 с.

32. Кубрякова Е.С. Актуальные проблемы современной семантики. М.:

Юнити, 1994. 256 с.

33. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. Под ред. Нуреева Р.М. 2-е изд.,

изм. М.: Норма, 2005. 576 с.

34. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания : Учеб-

ное пособие. М.: Знание, 2003. 192 с.

35. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. М.: Международные

отношения, 1976. 214 с.

36. Лотте Д.С. Образование системы научно-технических терминов : Основы

построения научно-технической терминологии. М.: Мир, 1971. 284 с.

37. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М.: Международные

отношения, 1985. 218 с.

38. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М.:

Воениздат, 1980. 206 с.

39. Найда Ю.А. Вопросы перевода. М.: Просвещение, 1970. 246 с.

40. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. М.: Русский

язык, 1988. 312 с.

41. Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической

литературы с английского языка на русский. М.: Высшая школа, 1974.

164 с.

42. Общая экономика. Учебник// Под ред. Радионовой И.Ф. Каменец-

Подольский: Абетка-НОВА, 2003. 384 с.

43. Общее языкознание // Отв. ред. Серебренников Б.А. М.: Владос, 1988.

296 с.

44. Общее языкознание. Хрестоматия // Под общ. ред. Супрун А.Е. Минск:

Культура, 1989. 395 с.

45. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесённость с действительностью.

С. — П.: Невский проспект, 1995. 213 с.

46. Попова З.Д. Общее языкознание. М.: Книга, 1987. 234 с.

47. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. М.: Книга, 1986.

346 с.

48. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научно-технической ли-

тературы. М.: изд. АН СССР, 1971. 193 с.

49. Реформацкий А.А. Введение в языкознание. М.: Юнити, 1996. 318 с.

50. Реформацкий А.А. Что такое термин и терминология? : Вопросы термино-

логии. М.: Современник, 1978. 223 с.

51. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международ-

ные отношения, 1986. 245 с.

52. Семчинський С.В. Загальне мовознавчтво. К.: Просвіта, 1996. 281 с.

53. Скороходько Э.Ф. Лингвистические вопросы перевода научно-технических

терминов с английского языка на русский. К.: Издательство Киевского

университета, 1983. 92 с.

54. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М.: Современник, 1995. 207 с.

55. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М.: Просвещение, 1975.

288 с.

56. Стрелковский Г.М., Латышев Л.К. Научно-технический перевод. М.: Нау-

ка, 1987. 178с.

57. Тараненко А.А. Языковая семантика в её динамических аспектах (основные

семантические процессы). М.: Современник, 1991. 284 с.

58. Теория перевода и сопоставительный анализ языков // Под.ред.Меднико-

вой Э.М... М.: изд. МГУ, 1985, — 175 с.

59. Теория и практика перевода. Республиканский межведомственный сборник

№14. К.: Вища школа, 1986. 135 с.

60. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983.

215 с.

61. Циткіна Ф.А. До питання про перекладність. Львів: Ліга-Прес, 1986.

137 с.

62. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. Львов: Лига-Пресс, 1988. 209 с.

63. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. 171 с.

64. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Воен-

издат, 1988. 230 с.

65. Чернов Г.В. Теория перевода и переводческая деятельность. М.: Наука,

1988. — 214 с.

Словники

66. Англо русский экономический словарь. Под ред. Аникина А.В. М.:

«Русский язык», 1981. 483 с.

67. Валюженич Д.В. Греческо русский и русско греческий экономический

словарь. М.: «Святая гора», 2002. 392 с.

68. Жданова И.Ф. Русско английский экономический словарь. М.: Рус.яз. — 

Медиа, 2006, — 879 с.

69. Новий тлумачний словник української мови // Укл. Яременко В.В. К.:

Аконіт, — 1998. в 4-х томах.

70. Новітній російсько-український словник //Укл. Коврига Л.П. Харків:

Белкар-книга, 2006. 1072 с.

71. Хориков И.П. Новогреческо-русский словарь. М.: Культура и традиции,

1993. 854 с.

72. Mandeson. Σύγχρονο ρώσο-ελληνικό λεξικό, — Μ.: Советская энциклопедия,

1966. 1374 с.

73. Meizon. Ελληνικό λεξικό. Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 1999. 1494 с.

Інтернет ресурси

www.google.gr

www.komvos.edu.gr

www.meta.ua

www.rambler.ru

www.yandex.ru

4 19
RUR 3490


Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх